22 października 2018r. uczniowie klas siódmych naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach ekologicznych „Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej” prowadzonych przez edukatora ekologicznego z RCEE w Płocku. Organizatorem warsztatów był Urząd Gminy w Sierpcu, który uzyskał dofinansowanie z WFOŚiW w Warszawie. Warsztaty skierowane były do dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Sierpc. Ich celem było zwiększenie poziomu wiedzy  młodych ludzi na temat różnorodności biologicznej oraz zmotywowanie ich do aktywności na rzecz środowiska naturalnego.

    Efektem realizacji warsztatów było poznanie przez dzieci i młodzież lokalnych wartości przyrodniczych, kulturowych, gospodarczych oraz społecznych rzeki Skrwy Prawej, wraz ze sposobami wykorzystania ich w rozwoju tych miejscowości, ze szczególnym naciskiem na bioróżnorodność rzeki. W ramach przeprowadzanych warsztatów została wykorzystana walizka ekobadacza, dzięki której uczestnicy wykonali  testy określające zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i pH badanej wody Skrwy Prawej. Przeprowadzone warsztaty poszerzyły świadomość na temat roli rzeki Skrwy Prawej, jej dziedzictwa, związanej z nią historii oraz jej walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Warsztaty dały możliwość twórczego działania, pobudziły w uczestnikach poczucie więzi z najbliższą im przyrodą i elementami krajobrazu. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali materiały warsztatowe (długopis, notatnik oraz torba ekologiczna).