Konferencja podsumowująca  projekt  edukacyjny "Szkoła równych szans!".

15 maja 2019r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Szkoła równych szans!". Projekt  realizowany był przez Gminę Sierpc, we wszystkich  placówkach oświatowych. Miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności wśród uczniów, ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie w systemie edukacji i na rynku pracy. Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński  uroczyście otworzył konferencję i przywitał licznie zgromadzonych gości, a w szczególności beneficjentów projektu i ich rodziców. Włodarz gminy podkreślił, że projekt "Szkoła równych szans!" był wspaniałą wizytówką naszej gminy, a stworzone warunki pozwoliły uczniom poszerzać umiejętności, rozwijać ich zainteresowania. W spotkaniu wzięli udział starosta powiatu Sierpeckiego Mariusz Turalski, Agnieszka Zalech p. o. Zastępca Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, licznie zgromadzeni uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.

W 2017r. projekt ten został bardzo wysoko oceniony i zatwierdzony do realizacji na kwotę prawie 700 000 złotych. Projekt był realizowany w okresie od września 2017 do maja 2019 roku i objął swoim zasięgiem 128 beneficjentów – uczniów klas V, VI oraz VIII i III gimnazjum. W ramach projektu realizowane były zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bledzewie, Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym, Szkole Podstawowej w Goleszynie i Szkole Podstawowej w Sudragach w trzech modułach: dydaktycznym, rozwojowym i inspiracyjnym. Dzięki projektowi doposażono szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę ponad 70 tys. złotych. Szkoły otrzymały nowoczesne pomoce dydaktyczne: tablice interaktywne, rzutniki, laptopy, ekrany, plansze,  stojak na plansze, zestawy do doświadczeń z chemii i fizyki, słowniki, gry dydaktyczne itp. W ramach projektu prowadzone były zajęcia wyrównawcze z: matematyki, informatyki, j. angielskiego i przyrody, chemii, fizyki, biologii  oraz  zajęcia rozwijające z następujących bloków: przyrodniczo-politechniczny, językowy, informatyczno-programistyczny. Uczniowie uczestniczyli w  trzech wyjazdach edukacyjnych za kwotę blisko 100 tysięcy złotych

 

Licznie zgromadzeni w CKiSz mogli  także wysłuchać koncertu Kingi Rosińskiej i Sebastiana Radwańskiego oraz  występu wokalnego duetu Kingi Rutkowskiej i Mateusza Kowalkowskiego. Pani Maria Trzcińska i Wiesława Gańko przedstawiły bogatą informację o projekcie, omówiły jakie działania były prowadzone podczas jego realizacji.  Ważnym punktem uroczystości był wręczenie certyfikatów i upominków wszystkim beneficjentom. Na koniec konferencji przedstawiono zebranym bardzo interesującą prezentację, która przybliżyła pracę, ciekawe lekcje oraz wycieczki i wyjazdy edukacyjne z projektu. Słodkim akcentem uroczystości był wielki, imponujący tort ufundowany przez Wójta Gminy Sierpc. Konferencje przygotowały: Pani Maria Trzcińska, Pani Agnieszka Bajkowska, Pani Małgorzata Korpolińska. Projekt pt. „Szkoła równych szans!” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10. Edukacja dla rozwoju regionu, dla Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży dla Podziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.