WOLONTARIUSZE NA SPOTKANIU Z BISKUPEM PIOTREM LIBER„

W dniu 12 maja 2022r. mia³a miejsce wizytacja kanoniczna Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Piotra Libery w Parafii Œwiźtej Apolonii w Borkowie Koœcielnym Jednym z punktów tej wizytacji by³o spotkanie przedstawicieli grup oraz wszystkich zaangaæowanych w æycie parafii. Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna d³oń” reprezentowali wolontariusze z klasy VI. Jeden z wolontariuszy zaprezentowa³ Biskupowi sprawozdanie ze wspó³pracy z parafi¹.

Biskup zwracaj¹c siź do uczniów w kilku s³owach podkreœli³ potrzebź pomagania i przyjmowania pomocy. Podziźkowa³ wszystkim wolontariuszom za ich s³uæbź drugiemu cz³owiekowi wyraæaj¹c¹ siź szczególnie w opiece nad osobami niepe³nosprawnymi i dzieęmi.