Nagroda Ministra Edukacji i Nauki

dla Pani Małgorzaty Korpolińskiej

 

W uznaniu dla szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Ministra Edukacji i Nauki w 2021 roku otrzymała Pani Małgorzata Korpolińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym.

            Nagroda została przyznana na wniosek dyrektora szkoły Marii Trzcińskiej. Stanowi dowód uznania za podejmowane działania organizacyjne oraz wdrażane rozwiązania edukacyjne i wychowawcze na rzecz uczniów. Na wysoką ocenę pracy p. Małgorzaty Korpolińskiej wpłynęło również aktywne zaangażowanie w projekty edukacyjne o zasięgu ponadlokalnym oraz współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. Ten sukces zawodowy jest efektem twórczej i systematycznej pracy, ale przede wszystkim nieustannie rozwijanego talentu pedagogicznego. Pani Małgorzata Korpolińska potrafi w wielu uczniach obudzić pasję nauk przyrodniczych. Jest pełną zaangażowania pasjonatką chemii i fizyki oraz wspaniałą wychowawczynią.         

Ze szkołą w Borkowie Kościelnym p. Małgorzata Korpolińska związana jest od ponad 22 lat. Z wielkim zaangażowaniem przez te wszystkie lata uczy i wychowuje młode pokolenia. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć i nagród za pracę z uczniami, w gronie których są m.in. laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, rejonowym i ogólnopolskim.  W 2014 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2017 r. Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

            Ważną rolę w życiu nagrodzonej nauczycielki odgrywa wolontariat. Organizuje ona akcje na rzecz niesienia pomocy chorym dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, a także czynnie działa na rzecz potrzebujących w lokalnej społeczności. Jest pomysłodawczynią i koordynatorką wielu akcji i projektów, lokalnych oraz ogólnopolskich, w które włącza młodzież i dorosłych. Fundusze na realizację projektów pozyskuje za źródeł wojewódzkich, ministerialnych i unijnych oraz uczestnicząc w konkursach grantowych.

            Ta nagroda to niezwykły zaszczyt dla borkowskiej społeczności i motywacja, by nie ustawać w realizacji codziennych zadań i wyzwań, przed którymi stają nauczyciele i uczniowie.

Gratulujemy serdecznie!