Deklaracja Dostępności

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

Deklaracja dostępności strony internetowej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie  z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym www.zsborkowo.gmina.sierpc.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2005 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2016 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·        na stronie internetowej znajdują się zdjęcia nie posiadające opisu alternatywnego

·        filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Data sporządzenia deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia:14.12.2020 r.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 242751531 z p. Mileną Makowską administratorem strony internetowej. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym mieści

się w parterowym budynku przy ul. Szkolnej 2

 

Adres: Borkowo Kościelne, ul. Szkolna 2, 09-200 Sierpc

Wejście główne do budynku szkoły zlokalizowane jest na parterze, do którego wchodzimy po pięciu schodach. Szkoła posiada jeden podjazd  przystosowany dla osób niepełnosprawnych - wejście znajduje się od strony dziedzińca wewnętrznego szkoły. Budynek  nie posiada wind i platform. W budynku szkoły na łączniku między szkołą a salą gimnastyczną znajduje się jedna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Nie ma natomiast możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń  w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego