„EKO-LOGICZNE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ W GMINIE SIERPC”

W październiku wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Sierpc uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych w ramach zadania pn. „Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc”. Warsztaty ekologiczne były związane z utworzoną na terenie Szkoły Podstawowej w Bledzewie ścieżką edukacyjną. Celem realizowanego zadania było przekazanie społeczności lokalnej (dorosłym) oraz dzieciom i młodzieży wiadomości i informacji na temat różnorodności biologicznej oraz ekologicznego stylu życia, a także zmiana postaw społecznych wobec środowiska oraz wytwarzanie właściwych relacji: człowiek – przyroda – środowisko. Powstała w Bledzewie dydaktyczna infrastruktura terenowa będzie służyła edukacji ekologicznej ukierunkowanej na potrzebę pogłębiania wiedzy ekologicznej z zakresu ochrony środowiska oraz rozwijania wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej. Składa się z 7 przystanków zawierających informacje z zakresu ochrony środowiska, zestawy interaktywne, tablice edukacyjne, plenerowe koło fortuny i edukacyjny ławostół. Jest to wyjątkowe i ciekawe miejsce edukacji ekologicznej promujące lokalne walory przyrodnicze. Gmina Sierpc kładzie duży nacisk na ochronę środowiska naturalnego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna oraz towarzyszące jej warsztaty ekologiczne zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość przyznanej dotacji na w/w zadanie ze środków WFOŚiGW wyniosła 33 624,00 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowity koszt inwestycji to 37 360,74 zł.

Autorkami i pomysłodawcami tego przedsięwzięcia są p. Joanna Karolewska i p. Małgorzata Korpolińska.